Komu się należy karta parkingowa
Karta ważna jest do czasu przyznania orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 5 lat (Foto: Władysław Wilkiel)

Komu się należy karta parkingowa

Charakterystyczne miejsca oznaczone tablicami w kolorze niebiskim, znajdujące się blisko wejść do budynków, urzędów i instytucji mają na celu pomagać osobom z ograniczoną niepełnosprawnością. Uprawnionymi pojazdami do ich zajmowania są te, które posiadają ważną kartę parkingową.


Karty parkingowe dzieli się na te dla osoby niepełnosprawnej i te dla placówki. Można ją uzyskać posiadając orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z przyczyn takich jak np. choroba wzroku, upośledzenie narządu ruchu, choroba neurologiczna.

Karta parkingowa również może zostać wydana placówce zajmującej się opieką rehabilitacji lub edukacją osób niepełnosprawnych z ograniczeniem możliwości samodzielnego poruszania.

Dokumenty o wydanie karty może złożyć osoba niepełnosprawna, rodzic, opiekun prawny lub kurator, jeśli osoba niepełnosprawna jest częściowo ubezwłasnowolniona. W przypadku placówki, uczynić to może każdy upoważniony do reprezentowania placówki.

Dokumenty, które należy złożyć to: orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność, dowód opłaty (21 zł), aktualne zdjęcie i wniosek o wydanie karty, który możemy pobrać na stronie www.gov.pl.
Dokumenty należy złożyć w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania
o niepełnosprawności.

Numer karty parkingowej wydanej dla osoby niepełnosprawnej składa się
z dziewięciocyfrowego numeru oddzielonego ukośnikiem od czterocyfrowego, oznaczającego kod powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, a dla placówki jest to kolejny następujący po sobie numer. Karta ważna jest do czasu przyznania orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 5 lat. Natomiast karta dla placówki ważna jest na 3 lata.
Karta ważna jest do czasu przyznania orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż 5 lat. Natomiast karta dla placówki ważna jest 3 lata.