Hulajnogi w ramach przepisów
Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw czyli nie wcześniej niż po 10 marca 2021 roku

Hulajnogi w ramach przepisów

Coraz więcej hulajnóg elektrycznych zakłóca ruch pieszych na chodnikach, co powoduje zwiększenie ryzyka utraty przez nich zdrowia, a nawet życia. Dlatego już w 2019 roku rozpoczęto prace nad uregulowaniem statusu hulajnóg elektrycznych w ruchu drogowym. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw czyli nie wcześniej niż po 10 marca 2021 roku.

Według definicji ustawy, hulajnoga elektryczna to dwuosiowy pojazd napędzany elektrycznie z kierownicą bez siedzenia i pedałów. Natomiast urządzenie transportu osobistego (UTO), o którym też mowa w ustawie, to pojazd napędzany elektrycznie bez siedzenia i pedałów, np. elektryczne urządzenie poziomujące, czy też deskorolka elektryczna.

Według nowych przepisów kierujący hulajnogą elektryczną zobowiązany jest skorzystać
w pierwszej kolejności z drogi dla rowerów, po której może poruszać się z prędkością
do 20 km/h. Dodatkowo może korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony
z prędkością nie większą niż 30 km/h. Jeżeli nie ma takich możliwości, jak te wymienione wyżej, może skorzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, zachowując prędkość zbliżoną do prędkości pieszego, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać mu ruchu.

Dzieci do 10 lat mogą poruszać się wyłącznie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Od osób w wieku 10-18 lat wymagane jest posiadanie uprawnień takich samych jak w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób powyżej 18 lat dokumenty nie są wymagane.
W przypadku urządzeń transportu osobistego jest podobnie, jak z hulajnogą elektryczną, z tą różnicą, że nie można poruszać się po jezdni.

Inaczej jest z urządzeniami wspomagającymi ruch, czyli przeznaczonymi do poruszania się w pozycji stojącej, napędzanymi siłą mięśni, np. rolki, deskorolka. Osoba korzystająca z tego typu urządzenia będzie mogła poruszać się po drodze dla rowerów bez ograniczenia prędkości, a także po chodniku i drodze dla pieszych z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, ustępować pierwszeństwo pieszemu oraz nie utrudniać mu ruchu. Dla tych urządzeń uprawnienia nie są wymagane i nie ma ograniczeń wiekowych.

Wielokrotnie można spotkać hulajnogę elektryczną pozostawioną na środku chodnika.
Tu również wprowadzone zostały uregulowania. Hulajnogę elektryczną można pozostawić na chodniku, ale jedynie w miejscu wyznaczonym przez zarządcę drogi. W przypadku braku takiego miejsca, hulajnoga elektryczna może być pozostawiona:

- jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni;
- równolegle do krawędzi chodnika;
- szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie może utrudniać im ruchu
i nie może być mniejsza niż 1,5 m.

Żeby móc egzekwować nowe przepisy, wprowadzono zmiany w Kodeksie wykroczeń.
Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku, wiąże się z karą w wysokości 100 zł.
Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściu 350 zł. Za naruszenie warunków zatrzymania lub postoju przewidziano mandat w wysokości 100 zł. Za korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu 200 zł.

Ponadto, w przypadku pozostawienia hulajnogi elektrycznej lub UTO w miejscu, gdzie jest to niedozwolone, usunięcie z drogi jest na koszt właściciela.

Przepisy w sprawie parametrów technicznych mają zostać uregulowane w rozporządzeniu ministra infrastruktury. Nowe warunki mają być stosowane do hulajnóg i urządzeń transportu osobistego wprowadzonych do obrotu po 31 grudnia 2021 roku.

Choć Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 26 stycznia br., to nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw czyli nie wcześniej niż po 10 marca 2021 roku.
Choć trochę czasu minęło nim przepisy ujrzały światło dzienne, to biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, pocieszające jest to, że lepiej późno niż wcale.