BP Advertisement
Rejestracje pojazdów po nowemu
Weronika Grzęda, adwokat w Gekko Taxens

Rejestracje pojazdów po nowemu

Rozmowa z Weroniką Grzędą, adwokatem, menedżerem w Gekko Taxens Doradztwo PodatkoweRedakcja - Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości została już podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Czego ona dotyczy?

Weronika Grzęda - Tytuł ustawy mającej na celu ograniczanie skutków kradzieży tożsamości może być mylący. Dotyczy ona nie tylko danych osobowych, ale także branży motoryzacyjnej. Przewiduje m.in. istotne zmiany w procedurach rejestracji i zawiadamiania o zbyciu pojazdów. Mają one zacząć obowiązywać 1 stycznia 2024 r. Niektóre z nich dotyczą rejestracji pojazdów, informowania o zawarciu umowy sprzedaży i kar za niedopełnienie obowiązków z tym związanych. Dziś zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciele pojazdów (niebędących pojazdami nowymi) w przypadku sprowadzenia ich z innego kraju Unii Europejskiej są obowiązani do ich rejestracji w ciągu 30 dni. Niedopełnienie tego obowiązku aktualnie zagrożone jest karą od 200 do 1000 zł.

Od przyszłego roku obowiązek rejestracji zostanie zastąpiony koniecznością złożenia wniosku o rejestrację.

Tak, może to przełożyć się na ograniczenie ryzyka kar po stronie właścicieli pojazdów, którzy mogliby nie zdążyć dopełnić obowiązku rejestracji w ustawowym terminie. Obowiązek złożenia wniosku o rejestrację samochodów będzie jednak dotyczył już nie tylko samochodów sprowadzonych z UE, ale także spoza Unii, a także nabytych na terytorium RP. Będzie trzeba zrobić to w ciągu 30 dni od zaistnienia tych stanów faktycznych.

Podmioty z branży motoryzacyjnej będą miały jednak wygodniej...

W przypadku przedsiębiorców prowadzących w Polsce działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, np. komisów, termin na złożenie wniosku o rejestrację będzie wynosił nie 30, a 90 dni. Z kolei właścicieli nowych pojazdów, którzy są przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie produkcji samochodów nie będzie dotyczył obowiązek złożenia wniosku o rejestrację nowych samochodów sprowadzanych z UE w terminach 30 lub 90 dni.

Zostały dodane także przepisy, które przewidują, że w przypadku nabycia pojazdu w Polsce, właściciel pojazdu nabytego i zarejestrowanego w Polsce nie będzie obowiązany złożyć wniosku o rejestrację, jeżeli przed upływem 30- lub 90-dniowego terminu na złożenie takiego wniosku zostanie na jego rzecz wydane zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu. Analogicznie, powyższy obowiązek nie wystąpi, jeżeli właściciel takiego samochodu dokona jego zbycia przed upływem ww. terminu.

Znika też obowiązek zgłoszenia nabycia...

Przyjęte zmiany przewidują, że obowiązek zawiadomienia starosty zostanie utrzymany jedynie dla zbycia pojazdu. Będzie do tego zobowiązany – w ciągu 30 dni – jego dotychczasowy właściciel. Natomiast nabycie samochodu na terytorium RP będzie „zaraportowane” w formie złożenia wniosku o jego rejestrację.

Jakie będą teraz sankcje za niedopełnienie wymaganych czynności?

Regulacje wynikające z nowo przyjętej ustawy zakładają określenie sztywnej wysokości kary pieniężnej za niedopełnienie poszczególnych obowiązków. Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski, który nie zawiadomi starosty o zbyciu pojazdu, będzie podlegać karze pieniężnej w wysokości 250 zł. Sankcja w wysokości 500 zł będzie grozić właścicielom pojazdów, którzy nie złożą wniosku o rejestrację samochodu (nabytego na terytorium Polski, a także sprowadzonego z lub spoza Unii) w terminie 30 dni, a także gdy pomimo wezwania nie uzupełnią oni w terminie braków w złożonym wniosku. Dwukrotnie wyższa sankcja może zostać nałożona w sytuacji, gdy wniosek o rejestrację nie zostanie złożony w terminie 180 dni.

Surowsze sankcje będą grozić przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie obrotu pojazdami. Kara w wysokości 1000 zł będzie przewidziana dla przypadków niedopełnienia 90-dniowego terminu na złożenie wniosku o rejestrację samochodu, zaś jego niezłożenie w ciągu 180 dni ma wiązać się z karą w wysokości 2000 zł.

Jaka jest pani ocena nowych przepisów?

Pozytywnie można ocenić m.in. wydłużenie terminu na rejestrację samochodów przez podmioty prowadzące działalność polegającą na obrocie pojazdami i zniesienie obowiązku poinformowania starosty o nabyciu auta (skoro tak czy inaczej będzie trzeba złożyć wniosek o jego rejestrację).
Na krytykę zasługuje zaś sposób procedowania ustawy, ponieważ zabrakło konsultacji społecznych, a dodatkowo zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym były procedowane przy okazji modyfikacji regulacji dotyczących kradzieży tożsamości. Niekorzystna będzie również zmiana, która wprowadzi obowiązek dotyczący rejestracji wielu samochodów nabywanych na terytorium Polski, co będzie oznaczało nie tylko dodatkowe koszty dla podatników, ale także znaczne zwiększenie zakresu formalności, których będą musieli dopełnić.

Dziękujemy za rozmowę.

___________________________________________


Weronika Grzęda jest adwokatem, menedżerem w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie VAT i podatku akcyzowego. Zajmuje się m.in. międzynarodowym obrotem towarowym na gruncie VAT i opodatkowaniem akcyzą wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych i samochodów. Doradza podmiotom m.in. z branż farmaceutycznej, motoryzacyjnej, leasingowej i handlowej. Reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji. Oprócz bieżącego doradztwa prawnego i podatkowego zajmuje się również prowadzeniem przeglądów i szkoleń podatkowych. Jest absolwentką prawa oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.