Zakaz rejestracji pojazdów spalinowych w Unii Europejskiej od 2035 roku
Całkowite wyłączanie z obiegu pojazdów z napędem spalinowym w 2035 roku
15.07.2021

Zakaz rejestracji pojazdów spalinowych w Unii Europejskiej od 2035 roku

Komisja Europejska opublikowała pakiet regulacyjny „Fit for 55” stawiając w ten sposób ważny krok w kierunku ambitnej dekarbonizacji gospodarki i dążenia do neutralności gospodarczej. Kluczową informacją dla branży motoryzacyjnej jest pełne ograniczenie rejestracji pojazdów spalinowych w Unii Europejskiej w 2035 r. Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności i Europejski Zielony Ład zakładają całkowitą dekarbonizację sektora transportowego w 2050 r.


Wśród istotnych projektów legislacyjnych dużą uwagę poświęcono transportowi. Stawiane cele – w tym m.in. dotyczące systematycznego ograniczania floty pojazdów spalinowych, wzrostu publicznej i prywatnej infrastruktury ładowania pojazdów zeroemisyjnych – stają się wiążące dla Państw Członkowskich. Instrument prawny w randze Rozporządzenia narzuca obowiązki ukształtowania wśród Państw UE strategii politycznych skierowanych na osiągnięcie tych ambitnych celów już w 2025 r.

Państwa będą raportowały przybywające liczby pojazdów elektrycznych i nowych punktów ładowania według tych samych, uniwersalnych w UE standardów. Tak samo raportowane będzie ograniczanie flot poszczególnych państw w obszarze konwencjonalnych pojazdów.
Cele, których osiągnięcie ma pomóc zrealizować AFIR, zostały określone w Europejskim Zielony Ładzie. Użytkownicy pojazdów elektrycznych mają mieć dostęp do miliona punktów ładownia w 2025 roku oraz do 3 milionów w 2030 roku. Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności i Europejski Zielony Ład zakładają całkowitą dekarbonizację sektora transportowego w 2050 r.

Pakiet „Fit for 55” to bardzo ważny i długo oczekiwany krok legislacyjny ze strony Komisji Europejskiej. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę – zarówno w Polsce, jak też podczas dyskusji prowadzonych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – by zaproponowane regulacje miały charakter wiążący - Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Fact-sheet odnośnie regulacji „Fit for 55” w obszarze transportu drogowego – wybrane obowiązki i zmiany:

 

 • Całkowite wyłączanie z obiegu pojazdów z napędem spalinowym w 2035 roku.
 • Do 1 stycznia 2024 r. każde Państwo Członkowskie przedstawi Komisji Europejskiej projekt narodowej strategii rozwoju rynku paliw alternatywnych zapewniających osiągnięcie celów AFIR oraz pakietu „Fit for 55”.
 • Na koniec każdego roku Państwa Członkowskie zapewnią, że dla każdego nowo zarejestrowanego pojazdu elektrycznego dostępne będzie minimum 1kW mocy w publicznej infrastrukturze ładowania. Dla każdego pojazdu PHEV, ma to być minimum 0,66 kW mocy.
 • Operatorzy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych będą mieli obowiązek udzielenia czytelnej informacji dotyczącej ceny ładowania, umożliwiającą pozyskanie tej informacji przed przystąpieniem do ładowania. Dotyczy to szczególnie ceny za sesję, ceny za minutę i ceny za kWh.
 • Ceny powinny być rynkowe i rozsądne.
 • Należy wprowadzić czytelne i rozpoznawalne oznakowanie punktów ładowania dostępnych w ramach sieci TEN-T, zapewniających łatwy dostęp do tych punktów.
 • Rozwój infrastruktury ładowania wodorem – do 31 grudnia 2030 r. punkty ładowania powinny być dostępne minimum co 150 kilometrów w ramach sieci TEN-T, z mocą 2 ton na dobę i dyspozytorem o mocy 700 barów. Możliwość tankowania płynnego wodoru powinna być dostępna minimum co 450 kilometrów w ramach sieci TEN-T.
 • Operatorzy stacji tankowania wodoru mają umożliwić płatności kartą w terminalu i zbliżeniowo.
Volvo Trucks
Operatorzy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych będą mieli obowiązek udzielenia czytelnej informacji dotyczącej ceny ładowania

Fact-sheet ogólnych założeń i celów pakietu „Fit for 55”

Dostosowanie unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

 • Neutralność klimatyczna Unii Europejskiej w 2040 r.
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 65% w 2030 roku w stosunku do 1990 r.
 • Konsumpcja energii oparta w 50% na odnawialnych źródłach energii w 2030 roku.
 • Ograniczenie wytwarzania energii z węgla w 2030 r.
 • Ograniczenie wytwarzania energii z gazu ziemnego w 2035 r.
 • Ograniczenie korzystania z węglowodorów w 2040 r.
 • Zamknięcie większości elektrowni jądrowych w 2040 r.

Reakcja przemysłu motoryzacyjnego

Wszyscy członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) popierają cel neutralności klimatycznej do 2050 roku i inwestują miliardy euro w innowacyjne i zrównoważone technologie. Zakazanie jednej technologii nie jest jednak na tym etapie racjonalnym krokiem naprzód – zwłaszcza gdy Europa wciąż walczy o zapewnienie odpowiednich warunków dla pojazdów napędzanych alternatywnie.

- Ambitne cele klimatyczne wymagają wiążącego zaangażowania wszystkich zaangażowanych stron. Komisja Europejska stwierdziła dziś bardzo jasno, że Zielony Ład może odnieść sukces tylko dzięki obowiązkowym celom rozwoju infrastruktury ładowania i tankowania we wszystkich państwach członkowskich – skomentował Oliver Zipse, prezes ACEA i dyrektor generalny BMW powiedział.

Wybiegając w przyszłość w związku z nadchodzącymi negocjacjami z Parlamentem Europejskim i 27 państwami członkowskimi, ACEA spodziewa się, że wszystkie elementy pakietu regulacyjnego „Fit for 55” będą do siebie pasowały i tworzyły spójne ramy wsparcia. (oprac. ww)